Gremia

  1. Prezydium
    Prezydium to najwyższy organ ACC, na którego czele stoi prezydent. Członkami Prezydium są przedstawiciele statutowi partnerskich uczelni wyższych zrzeszonych w ACC lub ich zastępcy oraz inni członkowie z głosem doradczym.
  2. Rada redakcyjna
    Radą redakcyjną kieruje przewodniczący. Ponadto, w jej skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych krajów. Co roku zajmuje się wydawaniem czasopisma ACC JOURNAL oraz kieruje inną działalnością wydawniczą ACC.