Innovation in Education in the Field of Czech as a Second Language

Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk

Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk

Řešený problém v projektu: Nedostatečná vybavenost absolventů VŠ připravujících učitele a lektory na práci s žáky s češtinou jako druhým jazykem.

Řešení: Zásadní inovace jejich přípravy v této oblasti.

Klíčové prvky řešení: Využití poznatků světové aplikované lingvistiky a osvojování a učení druhého jazyka; práce s žákovským korpusem jako hlavní inovační prvek; prohloubení modularizace studia; rozsáhlé uplatnění e-learningu; zapojení špičkových odborníků zahraničních i domácích.

Cílové skupiny: Studenti učitelství ČJL a vybraných dalších oborů, primárně na TUL; jejich pedagogové.

Výsledek: Podstatné zvýšení kvalifikace absolventů v dané oblasti, následně lepší připravenost žáků z jazykových menšin na společenskou integraci.

Registrační číslo

CZ.1.07/2.2.00/07.0259

Číslo a název prioritní osy

7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Žádost o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 2.2

Číslo a název oblasti podpory

7.2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Období řešení projektu

20. 5. 2009 - 30. 4. 2012

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Řešitelský tým

Realizační tým: pedagogové Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, partneři; do řešení budou zapojeni studenti z cílových skupin.

VEDENÍ A ADMINISTRACE PROJEKTU

Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., hlavní koordinátor
Ing. Zuzana Kubicová, věcná manažerka
Věra Frydrychová, asistentka projektu v oblasti účetnictví
Mgr. Hana Kačerová, koordinátorka publicity projektu

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Vytvoření programového rámce a technického zázemí  
Příprava učebních materiálů a e-learningových opor

Mgr. Kateřina Váňová

Organizace motivačních kurzů, workshopů a konference 
Pilotní ověřování a evaluace kurzů

Mgr. Svatava Škodová, Ph. D.

Budování jazykové databanky 
Rozšiřování a emendace jazykové databanky a korpusu

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., sběr jazykového materiálu nerodilých mluvčích
Mgr. Zuzanna Bedřichová, sběr, přepisy projevů romských mluvčích
Mgr. Kateřina Šormová,  sběr, přepisy projevů romských mluvčích
Bc. Tereza Hrdličková, organizace přepisů

Tvorba elektronického korpusu 
Zajištění kontinuity v práci s korpusem

Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., vedoucí týmu 
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D., člen týmu 
RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D., členka týmu 
Mgr. Tomáš Jelínek, člen týmu 
RNDr. Milena Hnátková, CSc., členka týmu 
Jiřina Kovaříková, členka týmu 
RNDr. Jiří Hana, Ph. D., člen týmu, programové zajištění tvorby korpusu

Anotace korpusu
Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., vedení anotátorů 
Mgr. Svatava Škodová, Ph. D., vedení anotátorů
Mgr. Ondřej Dufek
Mgr. Barbora Štindlová

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra českého jazyka a literatury, Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta

Rozpočet projektu

14.718.608,89

Cíle projektu

Cílem projektu je zásadní změna přípravy studentů učitelství ČJL a dalších oborů na práci s žáky s češtinou jako druhým jazykem a založení této přípravy na moderní, ve vyspělých zemích osvědčené metodice. Projekt se váže primárně na FP TUL, má ale význam v měřítku celostátním: vysoké školy ČR se zatím přípravou absolventů na práci s žáky s češtinou jako druhým jazykem nezabývaly vůbec nebo jen velmi okrajově; navrhovaný projekt tento stav zásadně mění a jeho výsledky mohou sloužit jiným VŠ jako inspirační zdroj.

Hlavní výstupy: Inovované programy bakalářského a navazujícího magistterského studia, zdůrazňující práci studentů s žákovským korpusem; nové učební materiály, zvláště e-learningové opory; databanka jazykových projevů žáků s češtinou jako druhým jazykem; korpus jejich jazyka s příslušnými anotacemi pro didaktické využití; ralizované kurzy a studentské práce; workshopy, konference, studie, sborníky.

Univerzita Karlova v Praze, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka