Establishment and Verification of Requirements and Conditions for Further Education of Teachers Specializing in the Area of Environmental Education

Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy

Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy

Projekt Specializované činnosti v EV směřuje k aktualizaci  Standardu studia k výkonu specializovaných činností – specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy jako jednoho ze základních dokumentů stanovících požadavky na vzdělávání školních koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

Tento dokument by měl být zrevidován, a to pomocí výzkumu efektivity a kvality studia a praktickým výcvikem. Spojení výzkumné a praktické části projektu by mělo vést k vytvoření nových standardů, jejichž návrh bude předložen k dalšímu využití.

Ověření aktualizovaného Standardu (tedy aktualizované struktury a obsahu dalšího vzdělávání pro školní koordinátory EVVO) je prováděno na celkem sedmi bězích specializačního studia a sedmi třídenních doškolovacích seminářích. V rámci specializačních studií i doškolovacích seminářů provádějí odborníci z Technické univerzity v Liberci (TUL je partnerem projektu) výzkum efektivity takto inovovaného studia – to v praxi znamená, že účastníci studií před začátkem studia, v průběhu studia i po jeho ukončení vyplní písemné dotazníky, případně s nimi pracovníci TUL povedou strukturované rozhovory apod.

Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.00/08.0189

Číslo a název prioritní osy

7.1 – Počáteční vzdělávání

Název OP

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Číslo a název oblasti podpory

7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Období řešení projektu

1.7.2009 - 30.6.2012

Řešitel projektu

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Řešitelský tým

Odborný manažer výzkumu (TUL): PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Věcný manažer výzkumu (TUL): JUDr. Tereza Snopková
Účetní (TUL): Ing. Michala Paseková
Metodik výzkumu (TUL): 3 osoby

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra pedagogiky a psychologie

Rozpočet projektu

22 908 390 Kč

Cíle projektu

Cílem projektu Specializované činnosti v EV je přehodnotit a zpracovat návrh aktualizace Standardu studia k výkonu specializovaných činností – specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy (dále jen „Standard“). Jedná se o důležitý školský dokument, který vymezuje cíle, obsah a délku dalšího vzdělávání učitelů specializujících se na environmentální výchovu, tzv. školních koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

Technická univerzita v Liberci