Implementation of New Educational Forms in Special Pedagogy

Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice

Projekt se zabývá zefektivněním a zkvalitněním výuky kombinovaného studia Speciální pedagogiky. Důraz je kladen na propojení teorie s praxí s využitím inovované infrastruktury a ICT ve speciálním školství. Budou vytvořeny interaktivní e-learningové moduly v LMS Moodle (s případovými studiemi s komentáři, online testy), nové povinně volitelné kurzy, za podpory partnera projektu, jehož součástí je speciálně pedagogické centrum, budou realizována terénní cvičení a vytvořeny audiovizualizované ukázky s prezentací metod ze speciálního školství. Realizovány budou 4 pracovní workshopy včetně sborníků s cílem proškolení cílových skupin. E-learningové moduly vytvoří renomovaní odborníci z českých univerzit i praxe. Cílovou skupinou jsou studenti speciální pedagogiky a akademičtí pracovníci. Absolvováním inovovaných kurzů se zvýší jejich připravenost v práci s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami. Doba trvání projektu je 36 měsíců (léta 2010 až  2013).

Registrační číslo

CZ.1.07/2.2.00/15.0088

Číslo a název prioritní osy

7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.2

Číslo a název oblasti podpory

7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Období řešení projektu

1. 9. 2010 až 31. 8. 2013

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Řešitelský tým

Pedagogové FP TUL, partneři

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Rozpočet projektu

6 812 307,87 Kč

Cíle projektu

Cílem projektu je implementace nových forem výuky a zkvalitnění kombinovaného bakalářského studia Speciální pedagogiky.

Dílčí cíle:

  • Příprava metodicky propracovaných, plně distančních forem vzdělávání pomocí interaktivních e-learningových modulů v LMS Moodle spojená s inovací infrastruktury.
  • Inovace studijních obsahů a forem vzdělávání ve speciální pedagogice.
  • Vytvoření a zařazení nových povinně volitelných kurzů do studijního plánu speciální pedagogiky s e-learningovou podporou.
  • Zavádění nových modelů studijní praxe včetně zavedení portfolia.
  • Vytvoření e-learningového průvodce studiem a odbornou praxí.
  • Vytvoření audiovizualizovaných ukázek a prezentací metod ze speciálně pedagogické praxe.
  • Realizace 3 výstav s odbornými semináři a závěrečného dvoudenního odborného semináře s mezinárodní účastí.

Celkovým výstupem projektu je připravit jak teoreticky, tak praktickým výcvikem studenty na řešení speciálně pedagogických problémů.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, 412 01 Litoměřice