Člověk a krajina Jizerských hor

Projekt "Člověk a krajina Jizerských hor" je komplexním programem EVVO, který s využitím regionálních příkladů rozvíjí vědomosti, dovednosti i hodnotovou orientaci žáků a studentů ve všech okruzích průřezového tématu RVP Environmentální výchova. Projekt zahrnuje dva základní programy pro žáky základních a středních škol:

1) "Vyšetřování jizerskohorské katastrofy", který se věnuje problematice vývoje lesa od příchodu člověka až do dnešní doby s důrazem na objasnění ekologické katastrofy jizerských lesů v poslední třetině 20. století. Na příkladu Jizerských hor umožňuje žákům proniknout do složité problematiky hospodaření v lesích v České republice.

2) "Člověk a krajina Jizerských hor-strategie budoucího využívání" řeší problematiku současného a budoucího využívání chráněných území v České republice na příkladu CHKO Jizerské hory. Žáci v rolích různých zájmových skupin diskutují a promýšlejí strategii budoucího využívání Jizerských hor lidmi.

Registrační číslo

CZ.1.07/1.1.09/02.0061

Číslo a název prioritní osy

7.1 Počáteční vzdělávání

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Liberecký kraj - Výzva č. 2 pro GP -oblast podpory 1.1

Číslo a název oblasti podpory

7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Období řešení projektu

01.10.2009-30.06.2012

Řešitel projektu

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra pedagogiky a psychologie, FP TUL

Rozpočet projektu

3 754 352,-

Cíle projektu

Cílem projektu je zejména realizace ekovýchovných programů "Vyšetřování jizerskohorské katastrofy" a "Strategie pro Jizerské hory" ve Středisku ekologické výchovy Jizerka č.p. 2. Zapojit do projektu se mohou základní a střední školy z Libereckého kraje. Více o programech projektu najdete na www.jizerka2.cz v kolonce "Programy" nebo na www.opvk.eu/clovekakrajina."

Technická univerzita v Liberci