Učitelství pro střední školy

Okruh otázek: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd

Velikost 137.38 KB
  • Kód oboru: 7504T295
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: od 2014/2015
  • Forma: prezenční

Cílem magisterského učitelského studia navazujícího na bakalářské studium je připravit učitele základů společenských věd pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích vědomostí je učitelské studium koncipováno tak, aby vedlo k získání odborných pedagogických, psychologických znalostí, k rozvoji a pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji koncipování a programování vzdělávacích situací. Studium je rovněž založeno i na praktické části - student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních školách. V odborné složce studia základů společenských věd se klade důraz na prohloubení teoretického poznání v humanitních vědách s důrazem na výchovu k občanství. Odborná složka rozšiřuje znalosti získané v bakalářském studiu humanitních studií. Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje především v rámci bloku povinně volitelných předmětů.