Distance studies for teachers at Faculty of science, hummanities and education of Technical University of Liberec

Kombinované studijní obory vzdělávání učitelů na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Projekt je zaměřen na rozšíření přístupu uchazečů k učitelské odborné přípravě na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci cestou akreditace bakalářských studijních oborů v kombinované formě.

V rámci projektu budou akademickými a pedagogickými pracovníky fakulty připraveny podklady pro žádosti o akreditaci 11 bakalářských studijních oborů zaměřených na vzdělávání, které jsou v současné době na FP TUL akreditovány a odborně garantovány v prezenční formě. To bude zahrnovat zajištění opor pro distanční vzdělávání. Úspěšně akreditované obory budou otevřeny pro studenty.

Pro pedagogy FP TUL budou připraveny a realizovány semináře s cílem zvýšit jejich odborné kompetence využitelné při působení v učititelských studijních oborech.

V rámci projektu bude vytvořena metodika pro uznávání předchozího vzdělávání, součástí projektu bude úprava přijímacího řízení zohledňující specifika pedagogických pracovníků.

Registrační číslo

CZ.1.07/2.2.00/18.0026

Číslo a název prioritní osy

2.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.2

Číslo a název oblasti podpory

7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Období řešení projektu

01. 06. 2011 - 31. 05. 2014

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Řešitelský tým

Hlavní manažer projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Manažer projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Finanční manažer projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Asistentka projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra aplikované matematiky

Rozpočet projektu

16 088 913,57 Kč

Cíle projektu

Cílem projektu je připravit a realizovat rozšíření akreditací bakalářských studijních oborů zaměřených na vzdělávání učitelů akreditovaných v prezenční formě o kombinovanou formu studia v 11 oborech:

anglický jazyk, český jazyk, fyzika, geografie, historie, humanitní studia, chemie, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, tělesná výchova.

Jednotlivé akreditace budou vypracovány na základě již akreditovaných oborů v prezenčníformě studia. Studijní plány budou sestaveny z povinných skeletových předmětů společného základu aoborových předmětů. Celkem bude k akreditaci připraveno 200 předmětů (kurzů).

Inovativní přístup k přípravěnových akreditací bude spočívat v nezbytnosti přizpůsobit výuku distanční formě vzdělání. To se projeví především v nutnosti volby vhodných metod a forem výuky a v nutnosti zajistit studijní opory pro studující. Studijní opory jako jedna z klíčových podmínek pro úspěšnou akreditaci MŠMT budou zajišťovány nákupem existující povinné a rozšiřující studijní literatury a elektronických studijních opor, vývojem vlastních elektronickýchstudijních opor (e-learning) a vytvořením a vydáním vlastních tištěných studijních opor. Akreditace budou připravovány akademickými pracovníky kateder garantující již akreditované bakalářské obory v prezenční formě studia.

Akreditované obory v kombinované formě budou od akademického roku 2012/2013 otevřeny prvními ročníky a nabízeny ke studiu.

Pro zajištění dostatečné odborné kvalifikace akademických pracovníků FP TUL, kteří budou garantovat přípravuakreditace studijních oborů a následně jejich realizaci, budou připraveny odborné semináře v oboru metodologie vzdělávání a výzkumu distančního vzdělávání.