Dětský koutek TUL - krátkodobá péče o děti zaměstnaných a studujících rodičů

Projekt reaguje na současný stav péče o raně předškolní děti zaměstnaných nebo studujících rodičů v libereckém regionu, kdy vlivem libovolné délky mateřské dovolené poptávka po umístění dítěte do jeslí či školky převyšuje kapacitu stávajících zařízení a rodiči tak znemožňuje plánovaný dřívější návrat do zaměstnání.
Je určen především rodičům, kteří svou volně strukturovanou pracovní nebo studijní dobou mohou využít krátkodobou péči o dítě a nevyžadují přímo umístění do zařízení s celodenní péčí.
Cílem projektu je umožnit rodičům batolat a předškolních dětí sladit péči o dítě s potřebou dřívějšího návratu do pracovního nebo studijního procesu. Nabídneme krátkodobou péči o dítě podle časových pracovních potřeb rodičů.
Dětský koutek má k dispozici prostory TUL ve středu města Liberce. Jeho služby budou variabilní, přizpůsobující se individuálním potřebám rodičů i dětí, vstřícné vůči dětem se speciálními potřebami.
Kvalitní krátkodobou péči o děti s inovativními výchovnými činnostmi budou koordinovaně uskutečňovat studentky a studenti pedagogických a zdravotnických oborů TUL za odborné pomoci zaměstnanců univerzity (koordinátorka, vedoucí projektu, expertka - metodička).

Registrační číslo

CZ.1.04/3.4.04/54.00123

Číslo a název prioritní osy

4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Název OP

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název výzvy

Výzva pro předkládání GP 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Číslo a název oblasti podpory

4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Období řešení projektu

1.10.2010 - 30.9.2013

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Řešitelský tým

001  Vedoucí projektu  Ilona Sovová 
002  Hlavní metodička  Lenka Václavíková
003  Administrátorka projektu  Renata Rydvalová
004  Finanční manažer  Jaroslav Záruba
005  Koordinátorka péče o děti  Jana Růtová
006  Asistent/ka projektu  Romana Krušková
007 - 013  7x Pedagogický asistent/ka  studenti(ky)

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

Mgr. Ilona Sovová

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

DFP

Rozpočet projektu

4 039 657,31 Kč

Cíle projektu

Vytvoření možnosti sladění rodičovství a výkonu profese nebo studia. Je zaměřen na rodiče, kteří pracují nebo studují na TUL. Vytvoření dětského koutku, který poskytne krátkodobou péči o předškolní děti již od batolecího věku, přinese těmto rodičům podporu.
Dále projekt sleduje i výchovné a vzdělávací cíle zaměřené rozvoj dětí předškolního věku. Dětský koutek bude vybaven didaktickými a metodickými pomůckami pro výchovné činnosti s dětmi (viz Klíčová aktivita 2). Dílčím cílem projektu je informovat o rovných příležitostech, problematice zaměstnaného rodiče a s tím spojené legislativě.
Dětský koutek vznikne v boční části jedné z budov TUL (Komenského ul. v Liberci), která je vhodná z hlediska své polohy, má samostatný vchod a velkou zahradu.

-