Akademické sliby

Imatrikulační slib

Stávám se dnešním dnem členem akademické obce Technické univerzity v Liberci. Slibuji, že budu zodpovědně plnit všechny povinnosti, které vyplývají z mého studia na univerzitě. Vynaložím všechno své úsilí k dosažení vysokého stupně odborných znalostí. 
Slibuji, že nezneužiji svých akademických práv a svobod a budu dbát o dobrou pověst své univerzity a její akademické obce.

Formule promotora

Absolventy studia uskutečňovaného Technickou univerzitou v Liberci prohlašuje bakaláři (magistry, inženýry, inženýry architekty) promotor na základě souhlasu rektora  na slavnostní promoci slovy:

Absolventy Technické univerzity v Liberci, kteří ve dnech ... řádně ukončili absolvováním bakalářského (magisterského) studijního programu  ve studijním oboru ... na Technické univerzitě v Liberci, prohlašuji bakaláři (magistry, inženýry, inženýry architekty). Tito absolventi budou nyní jmenovitě vyzváni, aby potvrdili slib do rukou rektora, nebo děkana a převzali diplom.

Slib absolventa bakalářského a magisterského studijního programu

S vědomím významu vysokoškolského vzdělání pro všestranný rozvoj společnosti slibuji, že vědomosti a zkušenosti nabyté v průběhu studia budu využívat a dále rozvíjet podle svých nejlepších sil a schopností k obecnému prospěchu a nikdy je nezneužiji.
Slavnostně slibuji, že budu vždy jednat v duchu demokratických, humanitních tradic a obecných morálních zásad, a že zachovám ve vážnosti Českou republiku a Technickou univerzitu v Liberci.

Slib absolventa doktorského studijního programu

Vaše Magnificence,
s vědomím významu vědy pro všestranný rozvoj a vzdělanost společnosti slibuji, že vědecké poznatky a zkušenosti nabyté v rámci  studia v doktorském studijním programu budu uplatňovat a dále rozvíjet podle svých nejlepších sil a schopností k obecnému prospěchu a s vědomím zvláštní zodpovědnosti za rozvoj vzdělanosti celé společnosti.
Budu usilovat o další rozvoj vědeckého poznání ve svém oboru, pečovat o růst příští vědecké generace a dbát mezinárodního charakteru a etických tradic vědy.
Slibuji, že budu vždy jednat v duchu demokracie a humanismu a svou činností upevňovat dobré jméno České republiky, Technické univerzity v Liberci a všech jejích fakult.