Pokyny pro zpracování bakalářské a diplomové práce

Poslední úprava pokynů dne: 5. 5. 2016

SZZ srpen 2018 - termín odevzdání BP/DP do termínu 29. 6. 2018.
Termín přihlášení ke SZZ - webový portál do 29. 6. 2018 (studenti, kteří mají přerušené studium, se přihlásí ke SZZ přes sekretářku dané katedry).

POZOR - vygenerované listy z IS STAGu musí být z roku 2018!

Nejčastější chyba - neaktualizovaný obsah

Úřední hodiny pro odevzdání BP/DP: každý den od 9.00 - 14.00 hodin  (úřední hodiny studijního oddělení se odevzdávání BP/DP netýkají).
Originál BP/DP se odevzdává v budově G (4. patro), studijní oddělení - Petra Kazdová a poté kopie na katedru (počet kopií a vazbu si určuje katedra na svých stránkách, v souladu s opatřením děkana 2/2016 se stanovuje počet kopií nejvýše 2;) do termínu 29. 6. 2018.
Indexy ke kontrole před SZZ do 10. 8. 2018.

Bakalářské a diplomové práce zadávané a obhajované na FP TUL jsou evidovány v informačním systému STAG. IS STAG využívá student k vyhotování zadání závěrečné práce, vkládání metadat o vyhotovené práci a úplného textu závěrečné práce a k vytvoření titulních stran závěrečné práce.

Vizuální vzor BP (stejné zpracování pro DP)

Na deskách musí být logo Technické univerzity v Liberci.
Pevná vazba - barva desek a písmo není předepsané.

Při jednostranném tisku se počítá zadání, které je na dvě stránky, jako jedna stránka (stránka 2).
Oskenované zadání musí být součástí souboru v pdf.

Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro katedru, na které je práce obhajována, a která jsou uvedena v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz).

Pokyny pro zpracování BP na FP TU Liberec
Pokyny pro zpracování DP na FP TU Liberec

Povinné části závěrečné práce (předloha úvodního listu a prohlášení)

V souladu s pravidly Technické univerzity v Liberci je nezbytné používat jednotnou úpravu obálky a titulních listů a znění prohlášení. Formuláře v platné verzi (vazba pevných desek) jsou zveřejněny na webu Technické univerzity. Titulní stránku a text prohlášení získá student v IS STAG, sám je nevytváří.
Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí osobně nebo emailem na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní stránky Vám budou vygenerovány.

UPOZORNĚNÍ: V české verzi BP/DP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!

Název práce na pevné vazbě musí souhlasit s názvem práce na zadání.
Pokud máte BP/DP psanou v cizím jazyce, název práce na deskách musí být shodný s názvem, které máte na zadání. Do BP/DP svážete vygenerovaný list i v anglickém jazyce.

Pomůcky

Nejdříve odevzdáte originál BP/DP na studijním oddělení (Petra Kazdová, 4. patro) a poté kopie na katedru.
Na studijním oddělení odevzdáváte:

  1. originál BP nebo DP (originál zadání podepsané panem děkanem)
  2. navíc volně vytištěné prohlášení (s originál podpisem)
  3. formulář - vložené údaje do STAGu 
    Student vkládá BP/DP do systému IS STAG v elektronické verzi, která musí být shodná s tištěnou verzí. Součástí elektronické verze musí být oskenované zadání.
    (Studentům, kteří mají přerušené studium, bude vloženo do IS STAGu na studijním oddělení.)
  4. potvrzení o převzetí závěrečné práce na studijním oddělení (souhlas vedoucího) - ke stažení zde

    CD se do originálu BP/DP nevkládá.

Možnost vazby a tisku BP/DP - Ediční středisko

Nevíte si rady se spojováním souborů v pdf a mazáním stránek v souboru pdf?
Doporučujeme: