Pravidla studentské vědecko-umělecké činnosti FP (SVUČ 2015)

Čl. 1
Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ 2015)

SVUČ FP TUL vyhlašuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Je určena pro studenty především bakalářských prezenčních studijních oborů FP TUL.

Obsahem SVUČ je vědecko-odborná nebo umělecká činnost plněná nad rámec studijních povinností. Cílem SVUČ je motivovat studenty k účasti na řešení výzkumných projektů kateder, popř. k formulování projektů vlastních, pokud mají souvislost s jejich odborným růstem v studovaném oboru.

Téma řešené v rámci SVUČ se může stát východiskem pro budoucí bakalářskou práci a projekt studentské grantové soutěže FP TUL (dále SGS), nesmí být však totožné.

Posouzením odborné úrovně přihlášek projektů SVUČ, jejich výběrem a doporučením k financování je pověřena grantová komise FP TUL (dále komise) jmenovaná děkanem FP TUL. Předsedou komise je proděkan pro vědu a výzkum, komise má další 2 členy.

Čl. 2
Průběh SVUČ

Projekty SVUČ jsou jednoleté s obdobím řešení od začátku letního semestru do konce zimního semestru následujícího akademického roku.

Student si po úspěšné obhajobě projektu a na základě doporučení hodnotící komise konference SVUČ může požádat o financování jednoletého navazujícího projektu za současného splnění podmínky, že navazující projekt bude ukončen v řádné délce studia. Žádost o financování navazujícího projektu bude posouzena komisí SVUČ, která rozhodne, zda ji vyhoví a financování doporučí.

Student po dobu své účasti v SVUČ spolupracuje na základě individuální dohody se školitelem, který je členem některé katedry nebo pracoviště FP TUL. Školitel určuje pracovní náplň studenta, posuzuje průběžnou a závěrečnou zprávu studenta a doporučuje udělení stipendia.

O průběhu řešení projektu SVUČ bude k datu stanovenému harmonogramem předložena průběžná zpráva. Ke konci doby řešení projektu bude předložena závěrečná zpráva.

Čl. 3
Přihlášení do SVUČ

Student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu. Témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény školitelů vždy k datu vyhlášení nové soutěže. Návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat školitele z řad akademických pracovníků FP TUL.

Student vstupuje do SVUČ v 2. a/nebo 4. semestru bakalářského studia nebo dlouhého magisterského studia, příp. v 2. semestru následného magisterského studia, a to vždy k začátku semestru.

Přihláška projektu obsahuje název projektu, jméno a příjmení studenta, program a obor studia, ročník studia, anotaci projektu, cíle projektu, výstupy projektu, rozpočet projektu a zdůvodnění projektu. V případě navazujícího projektu je doplněno zhodnocení předešlého projektu.

Podané přihlášky projektů zhodnotí grantová komise. Komise vybere projekty k financování a své doporučení předá děkanovi FP, který o financování projektů s konečnou platností rozhodne.

Čl. 4
Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti

FP jedenkrát ročně, zpravidla v první polovině měsíce února, organizuje Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL, na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí.

Prezentace vychází ze studentem předložené závěrečné zprávy a další dokumentace, kterou schválil školitel studenta. Školitel vypracuje na závěrečnou zprávu posudek nejpozději 3 dny před konáním konference.

Povinnou součástí přednášky studenta je multimediální prezentace.

V závislosti na počtu přihlášených může proděkan pro vědu a výzkum jednání konference rozdělit do sekcí. Pro každou sekci je proděkanem pro vědu a výzkum jmenována komise z řad pedagogů FP nebo externích odborníků.

Čl. 5
Rozpočet projektu SVUČ

Rozpočet projektu SVUČ se skládá z těchto položek: stipendijní prostředky, mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Položka stipendijní prostředky se dále dělí na stipendia odpovídající pevné částce 10 tis. Kč na celou dobu řešení projektu, a na mimořádná stipendia do max. výše 5 tis. Kč určená na úhradu mimořádných nákladů spojených s aktivní účastí studenta na vybranou tuzemskou nebo zahraniční odbornou konferenci. Požadavek na mimořádná stipendia musí být v komentáři k rozpočtu zdůvodněn především názvem konference, předpokládaným termínem konání, formou aktivní účasti studenta (příspěvek) a předpokládanými náklady.

Položka mzdy je pevně stanovena ve výši 1600 Kč a je určena na vyplacení jednorázové mimořádné odměny školiteli ke konci řešitelského období projektu SVUČ.

Položka odvody na sociální a zdravotní pojištění zahrnuje povinné odvody zaměstnavatele a je stanovena dle platných zákonných norem z výše položky mzdy.

Základní stipendium SVUČ se vyplácí vždy zpětně za uplynulý semestr na základě hodnotící zprávy od školitele. Školitel má právo na základě posouzení výsledků a průběhu řešení projektu navrhnout krácení stipendia.