Ubytovací stipendia

Podmínky pro získání a výplaty ubytovacího stipendia se řídí čl. 4 a 6 Stipendijního řádu TUL. Student může získat ubytovací stipendium pokud současně splňuje všechny následující podmínky podle čl. 4 odst. 1 Stipendijního řádu TUL, bez ohledu na to, zda je nebo není  ubytován na koleji:

  • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia. Je-li studentem několika souběžně studovaných studijních programů, je mu stipendium přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
  • nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně; po úspěšně ukončeném studiu se do doby dalšího studia předchozí neúspěšná studia nezapočítávají,
  • nemá místo trvalého pobytu v obci, jejíž dopravní obslužnost do místa studia je menší než časový limit stanovený opatřením rektora,
  • uvede bankovní spojení ( číslo účtu vedeného v české měně u některé z bankovních institucí se sídlem na území ČR).

Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře v IS/STAG (po přihlášení v nabídce Moje studium volba Moje údaje). Postup při podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia a jeho výplatě stanovuje Organizační vyhláška k podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia a jeho výplatě. Student podává elektronickou žádost jen jednou a může tak učinit kdykoliv v průběhu akademického roku. Při přestupu na jinou fakultu nebo při novém zahájení studia si zkontrolujte stav žádosti. Veškeré nesrovnalosti řešte se studijní referentkou příslušné fakulty. Při podání žádosti do 31.října a při splnění všech dalších podmínek, je studentovi ubytovací stipendium přiznáno od 1.října nebo od data zápisu. Při pozdějším podání žádosti je stipendium přiznáno od data podání žádosti.

O přiznání ubytovacího stipendia rozhoduje děkan. Rozhodnutí o (ne)přiznání ubytovacího stipendia se doručuje do vlastních rukou studentovi na studijním oddělení ve lhůtě 8 dnů od vyhlášení vydání rozhodnutí na úřední desce. Studenty nepřevzatá rozhodnutí budou vyvěšena na úřední desce - datum vyvěšení se pak považuje za datum doručení. Student má zákonnou lhůtu 30 dnů od data doručení na podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí.

Výši výplaty ubytovacího stipendia vyhlásí rektor počátkem měsíce následujícího po příslušném výplatním období. Ubytovací stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený v české měně u některé z bankovních institucí se sídlem na území ČR. Ubytovací stipendium se vyplácí za období říjen - červen, za červenec, srpen a září se ubytovací stipendium nevyplácí. Student má nárok na výplatu ubytovacího stipendia za každý den, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Výplata ubytovacího stipendia proběhne třikrát ročně vždy v druhé polovině měsíce (leden, duben, červenec) následujícího po příslušném výplatním období (září až prosinec, leden až březen, duben až červen).

Ubytovací stipendium se nezapočítává do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a je osvobozeno od daně z příjmů.