Prospěchová stipendia

principy přidělování od akademického roku 2009/2010 - aktualizované znění

 1. Na prospěchová stipendia v daném akademickém roce je k dispozici vždy 50% zůstatku stipendijního fondu k 31.7. daného kalendářního roku, v němž akademický rok začíná.
 2. Základem pro posouzení nároku na prospěchové stipendium je pořadí studentů prezenčního studia vytvořené podle průměrného prospěchu dosaženého v předchozím akademickém roce. Pro pořadí studentů jsou rozhodné údaje ve STAG k datu 31.10. daného roku, seznamy jsou vytvářeny po jednotlivých studijních programech prezenčního studia bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského, přičemž dvojkombinace oborů v rámci programů Specializace v pedagogice, Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika, Matematika, Tělesná výchova a sport budou posuzovány najednou, stejně jako dvojkombinace učitelského studia (Mgr., NMgr.); obor Učitelství pro 1. st. ZŠ bude v rámci programu Učitelství pro základní školy posuzován samostatně. Vytvářené pořadí se bude týkat pouze těch studentů, kteří
  1. mají již úspěšně absolvovaný nejméně první rok studia daného programu (resp. oboru) na FP TUL; popř. jsou posluchači 1. ročníku studia navazujícího, přičemž bakalářské studium absolvovali v akademickém  roce bezprostředně předcházejícím;
  2. dosáhli v předchozím akademickém roce alespoň 55 kreditů (do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za uznané povinnosti);
  3. nepřekročili standardní dobu studia programu aktuálně studovaného na FP TUL;
  4. nebyl jim vyměřen poplatek za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok;
  5. splnili studijní povinnosti předcházejícího akademického roku nejpozději do data určeného harmonogramem TUL a dostavili se v předepsaném termínu k zápisu do dalšího ročníku;
  6. jejich vážený studijní průměr získaný z IS STAG nepřesáhl v předchozím akademickém roce hodnotu 1,80 (uvedený prospěch musí být dosažen studiem v posuzovaném akademickém roce, uznané studijní povinnosti se nezapočítávají).
 3. V seznamech studentů vytvořených podle pořadí za dodržení výše uvedených pravidel bude mít nárok na prospěchové stipendium nejvýše tolik studentů, kolik odpovídá 7% z celkového počtu studentů druhého a vyššího ročníku posuzovaného studijního programu/oboru prezenčního studia (v případě navazujícího studia všech studentů daného programu/oboru).
 4. Podle počtu studentů s nárokem na prospěchové stipendium a výše 50% zůstatku stipendijního fondu budou každoročně opatřením děkana stanoveny měsíční částky stipendia, přičemž budou respektována měsíční maxima pro průměrný prospěch do 1,40 (max. 4 500 Kč) a pro prospěch přesahující 1,40, ale nepřekračující 1,80 (max. 2 500 Kč).
 5. Stipendium bude vypláceno po dobu 10 měsíců v měsících září-červen; za první čtvrtletí akademického roku bude vyplaceno zpětně nejpozději v prosinci.
 6. O stipendium není třeba žádat, seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium bude zveřejněn na úřední desce fakulty. Povinností studentů s nárokem na stipendium je nahlásit příslušné studijní referentce číslo svého účtu pro bezhotovostní výplatu; poté bude stipendium vypláceno automaticky. Při přerušení, popř. ukončení studia v daném roce nárok na stipendium zaniká ke dni změny.

Posluchači prvního ročníku navazujícího magisterského studia s nárokem na prospěchové stipendium, kteří nejsou absolventy bakalářského programu na FP TUL, musí do 31.10. o stipendium sami zažádat a hodnověrným způsobem doložit splnění podmínek uvedených v bodě 2) – např. přehledem plnění studijních povinností v posledním ročníku Bc. studia potvrzeným  mateřskou fakultou nebo kopií dodatku k diplomu (Diploma Supplement).

Projednáno na kolegiu děkana FP TUL  3.9.2009, 24.11., 1.12. 2010
Principy přidělování prospěchového stipendia schváleny Akademickým senátem FP TUL dne 21.9.2009
Zpracovala A. Kopáčková, 8.9.2010, aktualizováno 2.12.2010