Přijímací řízení

Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019
Vyhlášené přijímací řízení na akademický rok 2018/2019

Lékařské potvrzení pro Učitelství 1. stupně ZŠ
Lékařské potvrzení pro Bc. studium Tv a Rekreologie, studium NMgr. oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy
Upřesnění portfolia pro zájemce o studium kombinovanou formou (pro 1. st. ZŠ)

 

Ucházím se o studium, co mám dělat?

Základní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle • 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Obecné podmínky přijímacího řízení

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze do 31. 8. 2018
  2. včasné zaplacení poplatku
  3. řádné doložení požadovaného vzdělání, u některých oborů i dalších osvědčení, zejména lékaře (viz dále)

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

  1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých oborů),
  2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity oboru),
  3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě oboru (popř. kombinace oborů).

Časté otázky

Termíny?

Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Den otevřených dveří 25. 11. 2017 | 26.1.2018
Termín nejzazšího zaslání přihlášek na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium (Ve výjimečných případech může děkan termín pro podávání přihlášek prodloužit.) 30. 4. 2018
Termín přijímacích zkoušek (mimo talentových) 4. - 8. 6. 2018
Náhradní termín přijímacích zkoušek (včetně talentových) 18. - 22. 6. 2018
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 9. 7. 2018
Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí 27. 9. 2018
Termín skončení přijímacího řízení 27. 9. 2018

Termíny pro druhé kolo přijímacího řízení

Den otevřených dveří 25. 11. 2017 | 26.1.2018
Termín nejzazšího zaslání přihlášek na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium (Ve výjimečných případech může děkan termín pro podávání přihlášek prodloužit.) 31. 8. 2018
Termín přijímacích zkoušek (mimo talentových) 6. 9. 2018
Náhradní termín přijímacích zkoušek (včetně talentových) nekoná se
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 9. 2018
Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí 27. 9. 2018
Termín skončení přijímacího řízení 27. 9. 2018

Výše poplatku?

Poplatek za přijímací řízení                 550,- Kč

Jak podat přihlášku?

Pouze elektronicky: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec  
po vyplnění je uchazeč povinen elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi na adresu: FP TUL, studijní oddělení, Studentská 2, 461 17 Liberec do data uvedeného v harmonogramu FP.

Na jaký účet převést platbu?

bankovním převodem, popřípadě platební kartou

Účet 305806603/0300
Konstantní symbol 0308 
Variabilní symbol 649133
Specifický symbol vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky

 

Na jakou adresu poslat vytištěnou elektronickou přihlášku?

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická - Studijní oddělení
Studentská 2
461 17  Liberec

Jaké náležitosti má přihláška obsahovat?

Do jakého data poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

V případě ukončení středoškolského vzdělání po podání přihlášky.
Nejdéle do 30. 6. 2018 na studijní oddělení fakulty (první kolo přijímacího řízení), zaslat ihned s přihláškou ke studiu (druhé kolo přijímacího řízení).

Kde najdu ukázky testů?

Kde najdu výsledky?