Slovníček pojmů

Akademická obec vysoké školy je tvořena interními učiteli, vědeckými pracovníky a imatrikulovanými studenty graduálního a postgraduálního studia.

Akademický senát (AS) je orgánem samosprávy vysoké školy. Je složen z volených zástupců akademické obce vysoké školy. Studentská komora AS představuje vrcholové zastoupení studentů VŠ.

Bakalářské studium je nejméně tříleté, nejvíce čtyřleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů se uděluje akademický titul bakalář (Bc.).

Distanční studium je forma studia, při kterém jsou studující a vzdělavatelé v průběhu studia od sebe fyzicky vzdáleni. Tato vzdálenost se při studiu překlenuje využitím všech dostupných komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo (tištěné texty, magnetofonové záznamy, počítačové programy, elektronická pošta, rozhlasové a televizní vzdělávací programy, videokonference).

Doktorský typ studia je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost. Trvá zpravidla 3 roky a uskutečňuje se podle individuálního studijního plánu. Je zakončen disertační prací, která obsahuje původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté ke zveřejnění. Absolventům doktorského studijnímu programu je udělován titul Doktor (Ph.D.)

Index viz Studijní průkaz

Klasifikace je hodnocení studenta na základě dosažených výsledků. Různé fakulty používají pro klasifikaci různé škály. Zápočet se zpravidla klasifikuje: započteno/nezapočteno. Pro hodnocení výsledků zkoušek se používá systém: výborně (1) - výborně minus (1-) - velmi dobře (2) - velmi dobře minus (2-) - dobře (3) - nevyhověl/a (4). Výsledky zkoušek i zápočtů se zapisují do studijního průkazu (indexu).

Kombinované studium je vyvážené spojení prezenčního a distančního studia. Student je však vždy předem informován o rozsahu povinné prezenční části studia, aby se mu mohl přizpůsobit.

Konzultace pomáhají studentům při samostatném studiu, nahrazují některé formy výuky a doplňují přípravu studentů ke zkouškám.

Kreditní systém, bodový systém: poslední dobou mnoho fakult přechází z bodového na kreditní systém. Jedná se o zdánlivé změny, jelikož jde pouze o přistoupení na "evropskou" normu hodnocení studentů. Podmínkou pro zápis do dalšího semestru je splnění minimálních studijních povinností v uplynulém semestru. Za určité výkony (seminární práce, referát, docházka) se získává určitý počet (bodů) kreditů.

Kurz je předmět s definovaným obsahem, rozsahem a způsobem absolvování, vyučovaný v daném semestru.

Magisterské studium je nejméně čtyřleté, nejvíce šestileté. Může navazovat na bakalářský typ studia, pak je doba studia nejméně dva a nejvýše tři roky. Studium se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Na magisterský typ studia ve vybraných programech navazuje doktorský typ studia.

NSZ: Národní srovnávací zkoušky, některé fakulty k těmto zkouškám přihlížejí v přijímacím řízení.

Praxe je uskutečňována školami jako jedna z praktických forem výuky. Studenti si pod patronací školy osvojují teoretickou látku v různých zařízeních (školy, podniky...) tematicky a funkčně se pojících k zaměření VŠ. Délka praxe záleží na jednotlivých školách.

Přednášky jsou základním způsobem seznámení studentů s obsahem kurzu. Přednášející jsou především profesoři a docenti.

Předzápis je předběžný zápis předmětů, které student chce studovat v příštím akademickém roce (nebo semestru). Provádí se prostřednictvím IS STAG. Následným zápisem se potvrzuje osobní studijní plán studenta, vytvořený v rámci předběžného zápisu.

Prezenční studium je forma studia, při níž je vyžadována téměř každodenní účast studentů na vyučování (v dopoledních i odpoledních hodinách). Vedou je učitelé v přímém kontaktu se studenty.

Semináře a cvičení teoreticky a metodologicky rozvíjejí a prohlubují přednášenou část kurzu především v praktických příkladech.

STAG (IS STAG) - informační systém, část systému je zpřístupněna i studentům (předzápis, zapisování na zkoušky, informace o předmětech atd.). Do aktivní části je přístup možný, pokud je studentovi přiděleno uživatelské jméno a heslo. Do pasivní části je přístup volný.

Státní zkouška pro bakalářské studium se koná před komisí po splnění všech studijních povinností třetího ročníku. Je ústní z předmětů určených studijním plánem. Na některých fakultách je součástí absolvování bakalářského studia diplomová práce.

Státní zkouška pro magisterské (inženýrské) studium se koná před komisí po splnění všech studijních povinností a odevzdání diplomové práce. Sestává z obhajoby diplomové práce a ústní, nebo písemné zkoušky z předmětů, určených studijním programem.

Studijní a zkušební řád je interní předpis univerzity, je tedy platný pro všechny studenty TUL. Podrobně upravuje podmínky studia. Studijní plán vymezuje obsah a rozsah studia vybraného oboru, druhu a typu studia v jednotlivých ročnících. Obsahuje kurzy vyučované v semestru zimním a letním a způsob jejich ukončení.

Studijní obor je určující název disciplíny, do které spadá probíraná látka. Jde o nejnižší stupeň hierarchie vysokoškolské struktury. To, co se studuje, je vedle vysoké školy a fakulty především obor. Několik sobě podobných oborů spadá pod jeden určující studijní program.

Studiní program představuje zastřešovací název pro několik oborů podobného zaměření. Zavedly se především pro zpřehlednění široké a často tematicky velice nesourodé nabídky studijních oborů. Programy se dále dělí na bakalářské, magisterské a doktorské.

Studijní průkaz (index) je výkaz studenta o studiu. Do studijního průkazu si student zapisuje vybrané kurzy dle studijního plánu pro daný školní rok a  zkoušející do něj značí dosažené výsledky.

Tituly udílené v systému vysokých škol jsou trojího druhu, udílejí se podle typu studia, dále pak podle oblasti studia:

 1. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul "bakalář" (Bc.), v oblasti umění akademický titul "bakalář umění" (Bc.A.).

 2. Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly:

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr", mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:

 • v oblasti práva "doktor práv" (JUDr.),
 • v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd "doktor filozofie" (PhDr.),
 • v oblasti přírodních věd "doktor přírodních věd" (RNDr.),
 • v oblasti farmacie "doktor farmacie" (PharmDr.),
 • v oblasti teologie "licenciát teologie" (ThLic.) nebo "doktor teologie" (ThDr.); pro oblast katolické teologie "licenciát teologie".

Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul "doktor" (Ph.D.), v oblasti teologie akademický titul "doktor teologie" (Th.D.).

Vědecká rada je akademickým orgánem vysoké školy. Projednává otázky pedagogické a vědecké činnosti, spolupráce s praxí, návrhy na jmenování profesorů a docentů.

Základní forma výuky jsou přednášky, semináře, cvičení, konzultace, odborné praxe a samostudium.

Zápis v daném školním roce je aktem, umožňujícím získat práva studenta pro tento školní rok. Zápis do vyššího ročníku je podmíněn splněním podmínek studia, daných studijním plánem a studijním řádem.

Zápočet je udělován za splnění požadavků určených programem vzdělávací činnosti pro příslušný předmět. Uděluje jej vyučující. Na některých fakultách získá student bodové hodnocení.

Zkouška je zpravidla ústní, někdy jí předchází písemná a slouží k prověření vědomostí studenta. Pro skládání zkoušek jsou určena zkušební období. Jejich závěrečné datum je závazné a pro složení povinných zkoušek limitující. Skládání zkoušek před termínem zkušebního období je možné jen v odůvodněných případech a se souhlasem examinátora. Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející známkami výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl. Na některých fakultách získá student bodové hodnocení.

 • v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství "inženýr" (Ing.),
 • v oblasti architektury "inženýr architekt" (Ing. arch.),
 • v oblasti lékařství "doktor medicíny" (MUDr.),
 • v oblasti veterinárního lékařství a hygieny "doktor veterinární medicíny" (MVDr.),
 • v oblasti umění "magistr umění" (Mg.A.),
 • v ostatních oblastech "magistr" (Mgr.) - tento titul se v magisterském typu studia udílí nejčastěji.