Dopady hospodářské krize na českou a polskou část Euroregionu Nisa

Cílem projektu je umožnit prostřednictvím přednáškového semináře polským a českým studentům z Technické univerzity v Liberci a z Ekonomické univerzity ve Wroclavi (UE) získat aktuální informace o možnostech získat zaměstnání na českém a polském trhu práce, se zdůrazněním problémů, které se objevily v souvislosti s nástupem finanční a hospodářské krize. Přednášet budou odborníci z Technické univerzity v Liberci, zástupce

Úřadu práce v Liberci a zapojeni budou i představitelé z řad studentů, kteří mohou vystoupit se svými osobními zkušenostmi na trhu práce. Přednášky budou zaměřeny jak na obecné dopady krize na trh práce ve světě i v ČR, tak na konkrétní projevy krize na trhu práce v Euroregionu Nisa.

Plakát document-pdf
pozvánka na konferenci 24.11.2010 document-pdf
pozvánka na konferenci 8.12.2010 document-pdf
Seminář o dopadech hospodářské krize wordprocessing

Fotografie:

Síť vysokoškolského studia v Euroregionu Nisa

Vysoké školy jsou aktivní spolutvůrci Euroregionu Nisa. Současné aktivity ACC mají za cíl především podílet se v rámci Boloňského procesu na vytvoření společného evropského vysokoškolského prostoru. Vedle rozvoje společných studijních oborů především v rámci Univerzity NISA je otázkou mimořádné důležitosti poptávka po vysokoškolských absolventech a otázka vlivu absolventů na pracovní trh Euroregionu Nisa (ERN).

Tento projekt sestává ze tří projektových částí.

Studie k šancím absolventů doktorského studia na pracovním trhu ERN – tato část je doplněním dotazníkové akce a analýzy problematiky, která byla již řešena v polské a české části ERN.
Zpracování webové prezentace ke studijním možnostem na vysokých školách v ERN - slouží ke zlepšení studijních náborových možností a informovanosti o možnostech studia na vysokoškolských institucích ve všech částech ERN.
Uspořádání konference na téma "Síť vysokoškolského studia v Euroregionu Nisa" – tato část završuje celý projekt a je opatřením pro bilanci dosavadních výsledků a stanovení budoucích priorit spolupráce vysokých škol v ERN.
Tento projet je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa – Neiße, program Česká republika-Sasko.

Lead partnerem projektu je Hochschule Zittau/Görlitz, projektovým partnerem je Technická univerzita v Liberci (ACC).

Délka trvání projektu: 1. 10. 2009 - 31. 8. 2010
Flyer document-pdf
Pozvánka na konferenci document-pdf
Sborník z konference document-pdf

Fotografie:

 

loga-baner

 Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje
Fond malých projektů Cíl 3 2007- 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa.
č.0208.03/070909/CZ.4/2/06

Mezinárodní vzdělávací platforma pro strojírenství v ERN

V české a německé části Euroregionu Nisa (ERN) existují již řadu let dvě významné vysoké školy, které poskytují vysokoškolské vzdělávání pro strojírenství více než třem tisícům posluchačů. Na těchto vysokých školách se vyučují stejné nebo velmi příbuzné vědní obory, které jsou garantovány významnými odborníky obou zemí. V řadě případů se jedná i o vědce a pedagogy evropského nebo i světového významu.

Obsahem projektu je vytvořit mezinárodní vzdělávací platformu pro strojírenství v ERN spočívající ve vytvoření struktury paritních oborů, definování jejich garantů a sestavení vzdělávacích modulů tak, aby se v tomto systému mohlo vzdělávat co nejvíce posluchačů z obou stran Euroregionu Nisa. Během realizace projektu budou vybrána na partnerských institucích nosná vzdělávací zaměření, která jsou aktuální a mají mimořádný pro strojírenství.

Výuka bude probíhat vysoce efektivní modulární formou tak, aby se minimalizovala časová zátěž posluchačů i přednášejících. Přednášejícími budou jak profesoři a docenti partnerských vysokých škol, tak i špičkoví odborníci z praxe. Jazykem přednášek se předpokládá čeština, němčina nebo angličtina. Jednotlivé vzdělávací moduly budou podpořeny výukovými materiály v podobě učebnic, skript a datových prezentací. Absolventům modulu bude udělen certifikát partnerských institucí.

Cílem projektu je připravit posluchače pro výkon zaměstnání a úspěšnou seberealizaci v náročném oboru jakým strojírenství je. Lead partnerem je Technická univerzita v Liberci (ACC), projektovým partnerem je Hochschule Zittau/Görlitz. Tento projet je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa – Neiße, program Česká republika-Sasko.

 

Délka trvání projektu: 1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.
Plakát document-pdf

Fotografie: