Design a technika – Inovace pro Euroregion Nisa-Neiße

 Předložený projektový záměr navazuje na tradičně výbornou spolupráci dvou vysokých škol v česko-saském příhraničí – Technické univerzity v Liberci a Hochschule Zittau/Görlitz. 

V rámci projektu bude uskutečněna společná mezinárodní konference. Na závěru setkání účastníků konference budou blíže představeny a věcnou cenou ohodnoceny nejlepší projekty/bakalářské práce absolventů (tři z každé vysoké školy). Přítomnost odborníků z praxe (firem a zaměstnavatelů) a účast zástupců hospodářských komor na konferenci budou pro účastníky diskuzí přidanou hodnotou a umožní tak propojení teorie s praxí a transfer informací a know how.

Konference vyvrcholí vernisáží / výstavou společných výstupů. Tato výstava bude přístupná veřejnosti po dobu 10 dnů.

Doba trvání projektu: 3/2014 – 2/2015

Flyer CZ

ACC a transfer technologií v Euroregionu Nisa-Nysa-Neiße

S realizací projektu se zintenzívní vědecká spolupráce institucí působících v Akademickém koordinačním středisku v ERN a podniků, které v dlouhodobém horizontu napomohou projektům a získávání finančních prostředků pro společný výzkum. Profil firem, které realizují vědeckou spolupráci v Polsku a v České republice tvoří: výroba, průmysl a služby, maloobchod, zdravotnictví, školství, česká strana také prováděl intenzivní spolupráce s podniky textilního a oděvního průmyslu. Konferenční sborník bude zaslán zákazníkům na české a polské straně.

Projekt svými aktivitami přispěje k myšlence sblížení a porozumění a naváže a prohloubí stávající spolupráci mezi oběma euroregionálními partnery - Technickou univerzitou
v Liberci a Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.

Doba trvání projektu: 5/2012 – 4/2013

Program - CZ - EN

Transnational Career Service

Přeshraniční projekt TU v Chemnitz, TU v Liberci a UJEP v Ústí nad Labem

mapcareerPod heslem „Kariéra bez hranic" započala Technická Univerzita v Chemnitz nadnárodní projekt pro profesionální rozvoj studentů v česko-saském příhraničí. Partnery projektu jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technická univerzita v Liberci prostřednictvím ACC. Nový Projekt ESF „Transnational Career Service – posílení zaměstnanosti studentů a odborníků" bude rozšiřovat aktivity stávajícího „Career Service" v Chemnitz na nadnárodní úrovni.
V průběhu dvou let by měly být společně vytvořeny struktury a nabídky, které studentům umožní vstup do pracovního procesu v sousedních zemích. V rámci projektu by měli být studenti informováni o místních pracovních příležitostech a pomocí workshopů
a podnikových exkurzí získat podrobnější přehled o kultuře a pracovním prostředí v sousední zemi. Důležitým krokem je vytvoření trvalého poradenství a informačních služeb na partnerských vysokých školách. Dále jsou plánovány česko-německé karierní dny v Chemnitz, Liberci a Ústí nad Labem.

Fotografie: