Hlavní cíle

Web-Design-icon

Činnost Akademického koordinačního střediska (ACC) je zaměřena na podporu evropského vysokoškolského vzdělávání v duchu závěrů Boloňské deklarace a především pak na koordinaci mezinárodních vědeckovýzkumných aktivit na území Euroregionu Nisa (ERN).

ACC podporuje svými aktivitami především spolupráci mezi pracovišti partnerských vysokých škol v oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, usiluje však i o zprostředkování kontaktů v terciární sféře s institucemi mimo Euroregion Nisa.

Prostřednictvím edice mezinárodního časopisu ACC JOURNAL poskytuje platformu pro výměnu informací a zkušeností v oblasti vědy a výzkumu. Pořádáním mezinárodních studentských sympozií, odborných seminářů, workshopů a soutěží aktivizuje a motivuje tvůrčí přístup studentů k řešení výzkumných úkolů. V rámci těchto aktivit zprostředkovává transfer interkulturních a multilingválních kompetencí a podporuje mobilitu studentů a pedagogů.