Grémia (orgány, struktura)

  1. Prezidium
    Groups-Meeting-Light-iconPrezidium je nejvyšším orgánem ACC, v jehož čele stojí prezident. 
    Členy prezidia jsou statutární zástupci partnerských vysokých škol sdružených v ACC nebo jejich zástupci a další členové s hlasem poradním.
  2. Redakční rada
    Redakční radu vede předseda. Jejími členy jsou dále zástupci jednotlivých zemí. Zajišťuje každoroční vydávání periodika ACC JOURNAL a řídí další publikační činnost ACC.